อบรมผู้เข้าร่วมการนำข้อมูลเข้า...

กองบิน ๔๖ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Publisher) วันอังคารที่ 8 ม.ค.62 ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ. กรม นนอ.รอ.รร.นนก.


BT 2 BT 3 BT 4 BT 5BT 6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 
406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-301200

Administrator